Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden AdvertentieHOSTER met betrekking tot levering software licenties.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1.1. De voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van een gebruikerslicentie(s) op de www.advertentiehoster.nl genoemde software.

Artikel 1.2. De algemene voorwaarden welke door Software Leverancier (zie Artikel 2.4) ten aanzien van de gebruikerslicentie (zullen) worden toegepast, zijn onverminderd (ook) van toepassing.

Artikel 1.3. Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijst AdvertentieHOSTER deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin door AdvertentieHOSTER schriftelijk uitdrukkelijk te kennen gegeven wordt deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Begrippen

Artikel 2.1. Programma
Onder Programma wordt verstaan de actuele versie van de op www.advertentiehoster.nl genoemde Sofware. 'Adscan'.

Artikel 2.2. Levering
Onder Levering wordt verstaan het door AdvertentieHOSTER aanleveren van een gebruikerslicentie en dient ter registratie van Programma.

Artikel 2.3. Licentie
Onder Licentie wordt verstaan het gebruiksrecht op Programma op het aantal IP adressen (IP’s) wat bij Licentie van toepassing is.

Artikel 2.4. Software Leverancier
Onder Software Leverancier wordt verstaan de partij welke Programma heeft ontwikkeld en/of exploiteert; 'Apeware'.

Artikel 2.5. Leverancier
Als Leverancier wordt verstaan het bedrijf 'AdvertentieHOSTER' welke in deze als wederverkoper optreedt namens Software Leverancier.

Artikel 3: Overeenkomst

Artikel 3.1. De overeenkomst wordt standaard aangegaan voor een periode van 6 of 12 maanden en is geldig voor gebruik op meerdere computers/laptop maar mag niet ingezet worden om te plaatsen voor een derde partij.

Artikel 3.2. Wederpartij geeft AdvertentieHOSTER de opdracht voor de Licentie via de website www.advertentiehoster.nl.

Artikel 3.3. Teneinde de overeenkomst tot stand te kunnen laten komen zijn de volgende gegevens door wederpartij aan te leveren:

– NAW gegevens
– contactpersoon
– telefoonnummer
– IP adres
– wachtwoord

Artikel 3.4. Ten aanzien van de genoemde gegevens in Artikel 3.3 wordt door AdvertentieHOSTER zorgvuldig omgegaan in die zin dat zij nooit -behoudens wettelijke verplichtingen- zonder toestemming van de betreffende persoon ter beschikking aan derden worden gesteld.

Artikel 4: Betaling

Artikel 4.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen door middel van een betaling, stuurt AdvertentieHOSTER een factuur naar het door wederpartij opgegeven email adres.

Artikel 4.2. In analogie met de reguliere bestelwijze van gebruikslicenties van Programma via de website van Software Leverancier wordt de bestelde Licentie pas geactiveerd nadat het factuurbedrag in zijn geheel door de wederpartij is voldaan. De valutadatum is de ingangsdatum voor de overeenkomst.

Artikel 5: Levering

Artikel 5.1. AdvertentieHOSTER verplicht zich om nadat is voldaan aan Artikel 3.2 en Artikel 4.2 om de bestelde Licentie te activeren.

Artikel 5.2. De activering van Licentie vindt –conform de werkwijze van Software Leverancier en gezien de aard van de licentiecode- op afstand plaats en wel binnen 1 werkdag na de in Artikel 4.2 genoemde valutadatum.

Artikel 5.3. Teneinde te kunnen voldoen aan Artikel 5.1 dient wederpartij een geldig e-mail adres op te geven.

Artikel 5.4. AdvertentieHOSTER is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens het niet ontvangen door wederpartij van genoemd bericht door welke oorzaak dan ook.

Artikel 5.5. De wederpartij wordt geacht zelf zorg te dragen voor het ophalen van Programma op de website van Leverancier.

Artikel 6: Beperkingen

Artikel 6.1. De administratie van uitgeleverde Licentie wordt beheerd door AdvertentieHOSTER en is bindend.

Artikel 6.2. De te leveren Licentie is per definitie persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 6.3. Indien op welke termijn dan ook blijkt dat onderhavige voorwaarden, al dan niet in combinatie met de door Software Leverancier gehanteerde voorwaarden zoals genoemd in Artikel 1.2, niet worden nageleefd zal dit gemeld worden bij Software Leverancier en de geleverde Licentie onwerkbaar worden gemaakt.

Artikel 6.4. Indien Artikel 6.3 door AdvertentieHOSTER of door Software Leverancier van toepassing wordt verklaard vindt onder geen beding restitutie van betaalde gelden plaats.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Artikel 7.1. AdvertentieHOSTER, danwel Software Leverancier is op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor schade opgelopen door wederpartij als gevolg van het gebruik van Programma.

Artikel 7.2. Wanneer wederpartij door wat voor reden dan ook, geen gebruik meer kan maken van Programma, is AdvertentieHOSTER noch Software leverancier niet aansprakelijk en verantwoordelijk.

Artikel 7.3. Wederpartij is zich ervan bewust met aanvaarding van deze algemene voorwaarden, dat het gebruik van Programma volledig voor eigen risico is.

Artikel 7.4. Indien de situatie zich voordoet als in Artikel 7.3 vindt onder geen beding restitutie van betaalde gelden plaats.
Door slim te adverteren met onze automatische plaatser, ben je verzekerd van een maximaal rendement voor je gratis advertenties.
Registrerenof ga naar Support
Software op maat
E-commerce websites maken
Website scrapen